ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Biznis inkubator centar BIC YUMCO doo Vranje

Адреса наручиоца: Радничка 5., Врање

Врста наручиоца: Привредно друштво, Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности

Врста предмета: добра

Опис предмета: On-Grid соларни системи 5 kw

Ознака из општег речника набавка: 09332000-5

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена за тражени квалитет.

Преузимање конкурсне документације, :

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуду лично или путем поште, у затвореној и печатираној коверти са назнаком « понуда за поступак јавне набавке велике вредности бр. 2/2022 – НЕ ОТВАРАТИ «. На полеђини  коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе. Понуда се доставља у Biznis inkubator centar BIC YUMCO doo Vranje, Радничка 5., управна зграда Јумка, 4. спрат.

Благовременом понудом сматра се понуда примљена од стране наручиоца  до датума и часа одређеном  у позиву за подношење понуда.

Последњи дан рока за подношење понуда је 01.11.2022. године, до 12 часова.

Место, време и начин отварања понуда: отварање понуда обавиће се јавно, последњег дана рока за достављање понуда, 01.11.2022. године, у 12:30 часова на адреси наручиоца (Врање, Радничка 5).

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуде: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, док само овлашћени представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварања понуда. Представници понуђача који присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт: Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца:

BIC Yumco doo Vranje » Врање, Радничка 5.,  17501  Врање, Финансијска служба, Милош Николић, електронска пошта: nikolicomilos@gmail.com

BIC YUMCO DOO VRANJE DEO STARTAP PORTALA

Šta je startap portal?

Pokretanje i vođenje startapa često nije jednostavan i lak put. Da bismo taj put olakšali, osnažili postojeće i ohrabrili buduće startap preduzetnike, kreirali smo Startap portal kao centralno mesto povezivanja, informisanja i edukacije startapa u svim fazama razvoja. Na ovom portalu ćeš pronaći konkretna objašnjenjaključne korake i rešenja za izazove sa kojima se susrećeš na startap preduzetničkom putu.

Na jednom mestu naći ćeš pregled organizacija podrške, njihovih programa i događaja, pomoć oko umrežavanja, uvid u poreske i regulatorne olakšice, kao i odgovore na sve pravne i administrativne nedoumice koje možeš imati tokom razvoja.

Pored želje da pomognemo svakom pojedinačnom startapu sveobuhvatnom praktičnom podrškom, cilj nam je da kroz širu sliku aktivno doprinosimo razvoju startap ekosistema, ubrzanom rastu broja startapa u Srbiji i njihovim uspešnim pričama.

https://startap.gov.rs/

BIC bio domaćin Naučno tehnološkom parku Niš- Održana prezentacija Programa „Raising Starts“-

Program obuhvata intenzivne obuke za razvoj biznisa, mentorstvo i do 15.000 CHF za pokrivanje troškova namenjenih izradi prototipa, razvoj biznis modela, istraživanju tržišta, testiranju prvih kupaca, zaštiti intelektualne svojine i ostalih troškova vezanih za razvoj novih proizvoda ili usluga.

Prijave su otvorene do 28. decembra na zvaničnoj stranici programa. Na aktuelni Javni poziv mogu konkurisati startap timovi od najmanje 2 člana i inovativne kompanije osnovane ne duže od dve godine do datuma objavljivanja Javnog poziva.

EU PRO Plus: Objavljen javni poziv za projekte organizacija za podršku poslovanju

https://www.euproplus.org.rs/kpoziv/javni-poziv-za-predloge-projekata-za-organizacije-za-podrsku-poslovanju

EU PRO Plus objavio je javni poziv za projekte organizacija za podršku poslovanju koji treba da doprinesu konkurentnosti i održivosti poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i preduzetnica u regionima Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije.* Projekti sa kojima konkurišu organizacije treba takođe da doprinesu i izlasku preduzeća  na nova tržišta, uvođenju standarda, kao i povećanju sposobnosti malog biznisa da se oporavi i bude otporniji na negativne uticaje pandemije Kovida-19.

Evropska unija je za ovaj poziv opredelila 500.000 evra, a pravo učešća imaju regionalne razvojne agencije, biznis inkubatori, naučno-tehnološki parkovi, klasteri, poslovna udruženja, privredne komore, kao i istraživačke i visokoškolske ustanove.

U okviru poziva, pojedinačni projekti organizacija mogu da dobiju podršku u visini od 20.000 do 50.000 evra,  dok organizacije svoje projekte treba da usmere, između ostalog, na digitalizaciju poslovanja malih i srednjih preduzeća, ozelenjavanje njihovog poslovanja i uvođenje cirkularne ekonomije, uvođenje standarda i sertifikaciju za standarde kvaliteta, marketing i širenje na nova tržišta, pristup izvorima finansiranja, kao i na povećanje otpornosti malog biznisa.

Rok za podnošenje prijava je 02. februar 2022. godine, do 15:00 časova. 

Otvoren novi poziv za Raising Starts program podrške startapima u najranijim fazama razvoja

Naučno-tehnološki park Beograd (NTP Beograd), raspisao je uz podršku Vlade Švajcarske i u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom Niš (NTP Niš ) i Naučno-tehnološkim parkom Čačak (NTP Čačak), novi poziv za Raising Starts, prvi pre-seed program koji startap timovima i kompanijama u najranijim fazama razvoj donosi stručnu i finansijsku podršku za ubrzan razvoj inovativne ideje.
Program obuhvata intenzivne obuke za razvoj biznisa, mentorstvo i do 15.000 CHF za pokrivanje troškova namenjenih izradi prototipa, razvoj biznis modela, istraživanju tržišta, testiranju prvih kupaca, zaštiti intelektualne svojine i ostalih troškova vezanih za razvoj novih proizvoda ili usluga.

Prijave su otvorene do 28. decembra na zvaničnoj stranici programa.

Na aktuelni Javni poziv mogu konkurisati startap timovi od najmanje 2 člana i inovativne kompanije osnovane ne duže od dve godine do datuma objavljivanja Javnog poziva. Učešćem u programu startap timovi i kompanije steći će neophodna znanja i veštine kako da premoste prepreke na putu od inovativne ideje do spr emnosti za investicije i izlazak na globalno tržište. Cilj je podrška osnivanju i razvoju novih inovativnih kompanija koje će doprineti povećanju izvoza, novih zapošljavanja i smanjenju odliva mozgova, omogućivši mladima da u Srbiji, iz svojih gradova, razvijaju inovativne biznise rame uz rame sa svetom.
Uz sveobuhvatne obuke, startapi će dobiti i posebnu podršku u oblasti prava intelektualne svojine, a biće im omogućen i pristup savremenim inovacionim laboratorijama, mentorima, investitorima i drugim startap osnivačima u mreži naučno-tehnoloških parkova. Raising Starts je prvi pre-seed program u Srbiji koji istovremeno obezbeđuje i stručnu i finansijsku podršku startapima u najranijim fazama razvoja, što je jedan od preduslova za dalji razvoj lokalnog startap ekosistema, budući da nedostatak finansijske podrške timovima u najranijim fazama razvoja inovacija predstavlja jedan od njegovih najvećih izazova. Program je kreiran kroz projekat “Tehnopark Srbija 2 – Podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova” kojim Vlada Švajcarske podržava dalji razvoj inovacija i tehnološkog preduzetništva u Srbiji, a sprovodi NTP Beograd, u partnerstvu sa NTP Niš i NTP Čačak, po Memorandumu o saradnji potpisanom između Vlade Republike Srbije (u ime Vlade: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i Vlade Švajcarske (Državni sekretarijat za ekonomsle poslove SECO).
Na prvom javnom pozivu za Raising Starts program krajem 2020. godine od 183 prijavljenih timova, njih 13 je dobilo sveobuhvatnu stručnu i finansijsku podršku za ubrzan razvoj inovativnih ideja. Kroz više javnih poziva, Raising Starts će u naredne tri godine, uz podršku Vlade Švajcarske, podržati osnivanje i razvoj do 100 novih startap kompanija u regionima Beograda, Niša i Čačka.

PRIJAVA NA LINK:

Raising Starts

KREDITI ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA USLED PANDEMIJE COVID – 19

Vlada Republike Srbije usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

REALIZACIJA PROGRAMA VRŠIĆE SE PREKO FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE SVE DOK SE SREDSTVA IZ PROGRAMA NE UTROŠE, A NAJKASNIJE DO 10. DECEMBRA 2020. GODINE.

Sve informacije na linku u prilogu!!!

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir

OBAVEŠTENJE !!!

Obaveštavamo zainteresovane privredne subjekte da će se od 07.02.2020. godine početi sa prijemom zahteva za finansiranje u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020.g., kao i u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020.g., koje zajednički realizuju Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Republike Srbije.

Zahtevi će se primati dok se sredstva iz oba Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

DATUM OBJAVE: ponedeljak, 20. januar 2020.

ROK ZA PRIJAVU: nedelja 8. mart 2020. 24:00

Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za podršku zapošlјavanju mladih i socijalnom uklјučivanju u nerazvijenim područjima

Kako se prijaviti?

  • Prijave se podnose isključivo na e-mail adresu: rsoc.applications@unops.org
  • Svi obrasci neophodni za prijavljivanje dostupni su na dnu ove stranice.

Cilj poziva

Doprinos zapošlјavanju mladih i socijalnom uklјučivanju ugroženih i marginalizovanih grupa putem pobolјšanja poslovnog okruženja u nerazvijenim područjima Srbije tako što će lokalna preduzeća učiniti održivijim i konkurentnijim i zaposliti više mladih putem podrške koju pružaju korisničke OPP.

Ko može da se prijavi?

Organizacije za podršku poslovanju, zadužbine i fondacije.

Vrednost i trajanje projekta

Ukupan budžet ovog poziva je 500.000 evra / 550.000 američkih dolara.

Minimalni iznos granta može biti 20.000 evra / 22.000 američkih dolara (u dinarima), dok najveći iznos može biti 100.000 evra / 110.000 dolara (u dinarima).

Gotovinsko učešće podnosilaca predloga u podeli troškova nije obavezno za projekte koje realizuju neprofitne organizacije, dok je obavezno za projekte koje realizuju profitni subjekti u iznosu od 10% ukupnih prihvatlјivih troškova projekta.

Trajanje projekta: od osam (8) do 12 meseci.