• ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  Назив наручиоца: Biznis inkubator centar BIC YUMCO doo Vranje

  Адреса наручиоца: Радничка 5., Врање

  Врста наручиоца: Привредно друштво, Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

  Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности

  Врста предмета: добра

  Опис предмета: On-Grid соларни системи 5 kw

  Ознака из општег речника набавка: 09332000-5

  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена за тражени квалитет.

  Преузимање конкурсне документације, :

  Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуду лично или путем поште, у затвореној и печатираној коверти са назнаком « понуда за поступак јавне набавке велике вредности бр. 2/2022 – НЕ ОТВАРАТИ «. На полеђини  коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе. Понуда се доставља у Biznis inkubator centar BIC YUMCO doo Vranje, Радничка 5., управна зграда Јумка, 4. спрат.

  Благовременом понудом сматра се понуда примљена од стране наручиоца  до датума и часа одређеном  у позиву за подношење понуда.

  Последњи дан рока за подношење понуда је 01.11.2022. године, до 12 часова.

  Место, време и начин отварања понуда: отварање понуда обавиће се јавно, последњег дана рока за достављање понуда, 01.11.2022. године, у 12:30 часова на адреси наручиоца (Врање, Радничка 5).

  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуде: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, док само овлашћени представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварања понуда. Представници понуђача који присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

  Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана отварања понуда

  Лице за контакт: Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца:

  BIC Yumco doo Vranje » Врање, Радничка 5.,  17501  Врање, Финансијска служба, Милош Николић, електронска пошта: nikolicomilos@gmail.com

 

Konkurs za prijem novih stanara


Na konkurs se mogu prijaviti:

– sva fizička lica sa teritorije Pčinjskog okruga, koja nameravaju da započnu svoju poslovnu delatnost,

– pravna lica ne starija od 12 meseci,

Sve bliže informacije se mogu dobiti:- u prostorijama BIZNIS INKUBATOR CENTRA YUMCO DOO VRANJE, 

– Radnička 5, (upravna zgrada YUMCO –četvrti sprat), svakog radnog dana od 08,3o do 15,3o časova;

-na telefon 017/420-371 ili putem e-maila: bicvranje@gmail.com