ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Biznis inkubator centar BIC YUMCO doo Vranje

Адреса наручиоца: Радничка 5., Врање

Врста наручиоца: Привредно друштво, Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности

Врста предмета: добра

Опис предмета: On-Grid соларни системи 5 kw

Ознака из општег речника набавка: 09332000-5

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена за тражени квалитет.

Преузимање конкурсне документације, :

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуду лично или путем поште, у затвореној и печатираној коверти са назнаком « понуда за поступак јавне набавке велике вредности бр. 2/2022 – НЕ ОТВАРАТИ «. На полеђини  коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе. Понуда се доставља у Biznis inkubator centar BIC YUMCO doo Vranje, Радничка 5., управна зграда Јумка, 4. спрат.

Благовременом понудом сматра се понуда примљена од стране наручиоца  до датума и часа одређеном  у позиву за подношење понуда.

Последњи дан рока за подношење понуда је 01.11.2022. године, до 12 часова.

Место, време и начин отварања понуда: отварање понуда обавиће се јавно, последњег дана рока за достављање понуда, 01.11.2022. године, у 12:30 часова на адреси наручиоца (Врање, Радничка 5).

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуде: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, док само овлашћени представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварања понуда. Представници понуђача који присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт: Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца:

BIC Yumco doo Vranje » Врање, Радничка 5.,  17501  Врање, Финансијска служба, Милош Николић, електронска пошта: nikolicomilos@gmail.com

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *